2018

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Murat Cihan   SORKUN  Time Series Forecasting on Solar Radiation Using Deep Learing
Güneş Işınımı Üzerinde Derin Öğrenme Kullanarak Zaman Serileri Tahmini
Özlem DURMAZ İNCEL
2 YL Yalçın  YENİGÜN Load-related Feature Engineering for Query Execution Time Predictıon
Sorguların Çalışma Süresinin Tahmini İçin Yükle İlişkili Öznitelik Mühendisliği
Atay ÖZGÖVDE
3 YL Semuel FRANKO Multiclass Analysis Of Automatic Text Classification Techniques
Otomotik Metin Sınıflandırma Tekniklerinin Çok Sınıflı Analizi
Burak PARLAK
4 YL Tuğba  GÜNAYDIN A Surface Electromyography-based Serious Computer Game For Physioterapy and Rehabilitation
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Yüzeyel Elektromiyografi Bazlı Ciddi Bilgisayar Oyunu
Burak ARSLAN
5 YL Uğurcan  ERGÜN Evaluating Feasibility Of Container Virtualization For Virtual Network Functions
Sanal Ağ İşlevleri İçin Konteynır Sanallaştırmanın Uygunluğunun İncelenmesi
Atay ÖZGÖVDE
6 YL Gültekin GÜNDÜZ Multi-Object Tracking By Associations on Temporal Window
Geçici Pencerede Çağrışımlara Dayalı Çoklu Nesne Takibi
Tankut ACARMAN
7 YL Tonguç ÇATAKLI Continuous Authentication With Behavioral Biometrics On Mobile Devices
Mobil Cihazlarda Davranışsal Biyometri Kullanarak Sürekli Kimlik Doğrulaması
Özlem DURMAZ İNCEL
8 YL Ahmet Cüneyt YAVUZ Clustering Of Divers Using Data Mining Techniques
Dalgıçların Veri Madenciliği Teknikleri İle Sınıflandırılması
S. Murat EGİ
9 YL Adnan BAL Analysis Of Crossover, Mutation Methods And Rates Of Genetic Algorithms Applied On Traveling Salesman Problem
Genetik Algoritmaların Çaprazlama, Mutasyon Metodlarının ve Parametrelerinin Gezgin Satıcı Problemi Üzerinde Analizi
Tankut ACARMAN

2017

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Berrenur SAYLAM A Detailed Analysis Of Human Activity Recognition Using Smartphone Motion Sensors
Akıllı Telefon Hareket Sensörlerini Kullanarak Ayrıntılı İnsan Aktivesi Analizi
Özlem DURMAZ İNCEL
2 YL Aslı  SARI  Award Determination For Crowdsourced Software Development
Kitle Kaynak Esaslı Yazılım Geliştirmede Ödül Bilerleme 
Gülfem ALPTEKİN
3 YL Mustafa  TEKELİ  Vehicle Tracking By Fusing Monocular Camera and Vehicle Communication On A Real Time Basis
Kamera ve Araç-Araç haberleşmesi Birleşimli Gerçek Zamanlı Araç Takibi 
Tankut ACARMAN
4 YL Mete TAŞPINAR  A Feature Based Simple Machine Learning Approach With Word Embedoings To Named Entity Recognition On Tweets
Kavram Tanıma Üzerine Özellik Tabanlı Bir Makine Öğrenmesi Yaklaşımı 
Tankut ACARMAN
5 YL Çağdaş  YAMAN  Intersection Based Routing Protocol for Vehicular Ad-Hoc Networks
Araçlar Arası Ağlar İçin Kavşak Yönlendirilmeli Taşıma Protokolü 
Tankut ACARMAN

2016

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Ahmet KARAMAN Energy efficiency analysis of a GPS-based augmented reality application
GPS tabanlı arttırılmış gerçeklik uygulamasına ait enerji verimliliği analizi
Gülfem ALPTEKİN
2 YL Selek Ceren ÇELİK Semantic place prediction from mobile phone data
Akıllı telefon verisi kullanarak anlamsal yer belirleme
Özlem DURMAZ İNCEL
3 YL Emre ÇALIŞIR A code offloading framework for mobile cloud computing: Icemobile
Mobil bulut bilişim için bir kod transfer çatısı: Icemobile
Gülfem ALPTEKİN
4 YL Hatice Burcu KÜPELİOĞLU Helping metonymy recognition and treatment through named entity recognition
Adlandırılmış varlık ile ad aktarması çözümleme
Tankut ACARMAN
5 YL Can ÇETİN Comparison of dimensionality reduction techniques applied to driving event dataset
Sürüş olayları veri setinde boyut indirgeme tekniklerinin karşılaştırılması
Tankut ACARMAN
6 YL Çağdaş YAMAN Intersection-based routing protocol for vehicular AD-HOC networks
Araçlar arası ağlar için kavşak yönlendirmeli taşıma protokolü
Tankut ACARMAN
7 YL Elif Nurdan PEKTAŞ Driver's maneuvering recognition and assistance system based on particle filter
Parçacık filtresi tabanlı sürücü manevra algılama ve uyarı sistemi
Tankut ACARMAN
8 YL Doğa ERIŞIK Screen positioning algorithm for augmented reality application on android devices
Android arttırılmış gerçeklik uygulamaları için ekran konumlandırma algoritması
Gülfem ALPTEKİN

2014

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Miraç MEMİŞOĞLU Design of a smartphone based development board to collect underwater physological data from divers (Su altında dalgıçlardan fizyolojik verilerin toplanması akıllı telefon tabanlı geliştirme kiti tasarlanması) Murat EGİ
2 YL Can GÖÇMENOĞLU Texture based satellite visibility detection Tankut ACARMAN
3 YL Ozan ÇAĞLAYAN Portable and embedded SSVEP BCI SYSTEM: emBCI (Taşınabilir ve gömülü bir SSVEP BBA sistemi: emBCI) Burak ARSLAN
4 YL Doruk COŞKUN Online context recognition with mobile phone sensing (Akıllı telefonlar üzerinde gerçek zamanlı eylem tanıma) Atay ÖZGÖVDE
5 YL Gülay YILDIRIM Modelisation de processus d’analyse pourla comprehension des strategies de supervision et de retroaction des enseignants pendant leur activite en face des eleves (Öğrencilerin önünde öğretmenlerin davranışlarını ve tepkilerini anlamaya yönelik analiz işleminin modellenmesi) Gönen EREN

2013

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Pınar ULUER Measurement of human driver's authority and implemention of assistance system on a simulator study (Akıllı araçları için sürücü hakimiyetinin ölçülmesi ve destek kontrol sisteminin simülatör tabanlı uygulaması) Tankut ACARMAN
2 YL Berk PELENK Dynamic objet detection and tracking using sensor fusion and particle filter (Sensör füzyonu ve parçacık filtrelemesi kullanılarak hareketli nesnelerin tespiti ve takip edilmesi) Tankut ACARMAN
3 YL Nergis YILMAZ Analysis of the Impact of Clustering on Apriori Data Mining Algoritm (Kümelemenin Apriori Veri Madenciliği Algoritmasına Etkisinin İncelenmesi) Gülfem IŞIKLAR ALPTEKİN
4 YL Cihan AKSOY Fulley automatic annotation of web service description (Web servis koleksiyonlarının tam otomatik anlamlandırılması) Vincent LABATUT
5 YL Yavuz PEKŞEN Multi - hop propagatin of safety messages for vehicular Ad - Hoc Networks (Araçlararası ağlar için güvenlik mesajlarının çoklu-hop gönderimi) Tankut ACARMAN
6 YL Ramazan YILDIZ Image feature based objet description, detection and real time tracking (İmge karakteristik tabanlı nesne tasviri, saptama ve gerçek zamanlı takibi Tankut ACARMAN
7 YL Mithat Ercüment ESER Classification of cohesion family using class-specific motifs (Cohesion ailesinin sınıfa özel motifler ile sınıflandırılması) Burak ARSLAN
8 YL Samet ATDAĞ Comparison and combination of named entity recognition tools applied to biographic texts (İsimli varlık tanıma araçlarının biyografik makalelere uygulanarak karşılaştırılması ve birleştirilmesi) Vincent LABATUT
9 YL Burcu KANTARCI Classification of complex networks in terms of topological properties (Topolojik özelliklerine bağlı olarak karmaşık ağ sınıflandırması) Vincent LABATUT
10 YL Neslihan Şirin SAYGILI Managing genetic algorithm parameters to improve seggen a thematic segmantation algorithm (Genetik algoritma parametrelerini kullanarak seggen tematik segmentasyon algoritmasının geliştirilmesi) Bernard LEVRAT

2012

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Abdurrahman PEKTAŞ Behavior based malicious software detection and classification (Davranış tabanlı zararlı yazılım tespiti ve sınıflandırması) Tankut ACARMAN
2 YL Özgün PINARER Application specific energy performance enhancement in wireless body area networks (Kablosuz gövde alan ağlarında enerji başarımının uygulamaya özel iyileştirilmesi) Atay ÖZGÖVDE
3 YL Orhan Can ÖZALP New merge based sort algorithm for nearly sorted lists (Sıralıya yakın diziler için yeni bir birleştirme tabanlı sıralama algoritması) Murat AKIN

2011

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Şefik İlkin SERENGİL Homonofik şifrelenmiş türkçe metinler üzerine ataklar (Attacking Turkish texts encrypted by homophonic cipher) Murat AKIN

2010

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Keziban ORMAN Community Detection in complex networks (Karmaşık ağlarda komün arama) Vincent LABATUT
2 YL Ali Osman BAYRAK Security and privacy in vehicular networks (Araç ağlarında güvenlik ve mahremiyet) Tankut ACARMAN
3 YL Murat YILMAZ Les applications d’interaction humain- ordinateur (İnsan- bilgisayar etkileşimi uygulamaları) Burak ARSLAN

2009

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Burak ÇAYIR A new driver warning system devlopment and its implementation on a real-time basis (Yeni bir sürücü uyarı sisteminin geliştirilmesi ve gerçek zamanlı olarak uygulanması) Tankut ACARMAN
2 YL Barış AKSOY Cluster analysis of decompression illness(Dekompresyon hastalığının cluster analizi) Vincent LABATUT
3 YL Mutlu ERCAN Dynamic memory scheduling to enhance processing performance (Uygulama performansını arttırmak için dinamik hafıza planlaması) Tankut ACARMAN

2008

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Hüseyin Burak TAKMAZ Une nouvelle approche au tri par seau Murat AKIN
2 YL Can DEMİR KESEN Classification of images using support vector machines Hocine CHERIFI
3 YL Ömer KAYIŞ Cluster design for inter-vehicle communication (Araçlar arası haberleşme için küme yapısı tasarımı) Tankut ACARMAN
4 YL Hakan AYRAL Halting prediction on busy beaver type turing machines based on information entropy (Busy Bever türü Turing Makinalarında bilgi entropisine dayalı sonlanma öngörüsü) Muhammed ULUDAĞ

2007

Türü Yazar Başlık Danışman
1 YL Gönen EREN CI-Dragon - Rov semi-autonome = CI-Dragon - yarı otonom insansız sualtı aracı Murat EGİ
2 YL Emre KURTARAN Traitement et classification des signaux eeg pour le but d’une interface cervau-machine=Eeg sinyallerinin beyin-bilgisayar arayüzü amaçlı işlenmesi ve sınıflandırılması Murat EGİ