BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2010 tarihli ve 27452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar gözetilerek, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesinde yapılan eğitim-öğretim, sınavlar, başarı notunun hesaplanması, yatay geçiş, öğrenci değişim programları ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm: Fakültenin, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan birimini,
b) Dekanlık : Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanlığını,
c) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesini,
ç) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Sekreterliğini,
d) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Fakülte Kurulunu,
e) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulunu,
f) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: 4/1/2010 tarihli ve 27452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları ve Derslere Yazılma

Öğrenci katkı payı
MADDE 5 – (1) Öğrencilerin ders veya derslere kayıt olma isteğinde bulunabilmeleri için ilgili mevzuatla belirlenen miktarda katkı payı ödemelerini yapmış olmaları gerekir. Öğrenci katkı payını yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz.

Giriş esasları ve kesin kayıt
MADDE 6 – (1) Fakülteye bağlı bölümlere giriş için gerekli belgelerin düzenlenmesi ve kesin kayıtlar Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır. Fakülteye kayıt yaptırma hakkını kazanmış olan öğrenciler, yeterli Fransızca dili seviyesine sahip olduklarını belgelemek ya da Üniversitenin Fransızca Dil Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadır.

Derslere yazılma
MADDE 7 – (1) Fakülte öğrencileri her yarıyılın başında, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen usule göre derslere yazılmak zorundadır.
(2) Öğretim planındaki herhangi bir dersin Fakülte Kurulu tarafından belirlenmiş ön koşulu mevcutsa, öğrencinin bu derse yazılabilmesi için öncelikle ön koşul olarak belirlenen ders veya dersleri başarmış olması şarttır.
(3) Öğrencilerin bir üst sınıf derslerine yazılabilmeleri için, kayıtlı oldukları sınıfın sonunda elde etmeleri gereken ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilmiş olan asgari ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olmaları gerekir.
(4) Öğrencilerin derslere yazılma işlemlerini, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilen süre içinde tamamlamaları gerekir. İşlemlerini bu süre içinde tamamlayamayanlar, o yarıyıla kaydolmuş sayılmaz.

Yatay geçişler
MADDE 8 – (1) Fakülte öğrencileri, Yükseköğretim Kurumunun tayin ettiği koşulları yerine getirmek kaydıyla, Fakülteye bağlı bölümler arasında yatay geçiş yapma hakkına sahiptir. Yatay geçiş kontenjanları, her akademik yılın sonunda Dekanlık tarafından belirlenerek ilan edilir.
(2) Üniversite dışından yatay geçişler, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygun olarak yapılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Öğretim yılı
MADDE 9 – (1) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Öğretim yılının başlangıç tarihi, Üniversite Yönetim Kurulunca her yıl belirlenir ve ilan edilir. Her yarıyıldaki öğretim süresi yetmiş öğretim gününden az olamaz. Yaz dönemi öğretimi uygulanmaya başladığı takdirde bu öğretime ilişkin hükümler saklı tutulur.

Öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Fakülteye bağlı bölümlerde öğretim sekiz yarıyılda yapılır. Bu hususta 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Öğretim planı
MADDE 11 – (1) Fakültenin bölümlerinde öğretim, Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır. Öğretim planındaki dersler, Fakültenin bölümlerinde veya diğer fakültelerin bölümlerinde açılan derslerden oluşur.

Stajlar
MADDE 12 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenimleri boyunca toplam altmış iş günü staj yapmakla yükümlüdür. Öğrenciler, ikinci sınıf derslerine yazıldıkları öğretim yılını takip eden yaz aylarında yirmi, üçüncü sınıf derslerine yazıldıkları öğretim yılını takip eden yaz aylarında ise kırk iş günü staj yaparak bu yükümlülüklerini yerine getirirler. Söz konusu stajlara ilişkin diğer esaslar, Fakülte Kurulunca belirlenir.

Lisans bitirme projesi
MADDE 13 – (1) Öğrencinin, öğretim planına göre istenen mesleki seviyeye ulaştığını gösteren bir bitirme projesi hazırlaması zorunludur. Bitirme projesi ders planında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır.
(2) Bir öğrencinin bitirme projesi alabilmesi için;
a) Lisans derslerinin tümüne yazılmış olması,
b) Tüm stajlarını başarıyla tamamlamış olması, şarttır.

Devam zorunluluğu ve sınava girme hakkı
MADDE 14 – (1) Öğrencinin yazıldığı bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için;
a) Yapılan derslerin ve uygulamaların en az %70’ine katılması,
b) Ayrı ders niteliğindeki uygulama, proje, seminer, atölye ve benzerlerinin en az %80’ine katılması,
c) Uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde başarılı olarak yapması, şarttır.
(2) Ancak yarıyıl içinde yapılan arasınavlarda alınan notlar, yarıyıl sonu sınavlarına girmeyi engellemez.
(3) Dersin niteliğine göre aranılan bütün şartların yerine getirilmesi gerekir. İstenen şartlardan birini yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız kabul edilir ve yarıyıl sonu sınavına giremez.
(4) Lisans bitirme projesi sınavına girebilmek için, bütün lisans derslerinin başarıyla tamamlanmış olması şarttır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Sınav dönemleri, programları ve yeri
MADDE 15 – (1) Fakültede okutulan dersler için en az bir arasınav yapılır.
(2) Yarıyıl sonu sınavında başarılı olamamış öğrenciye bütünleme sınavı hakkı tanınır.
(3) Lisans bitirme projesi sınavları, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen hafta içinde yapılır. Bütünlemeye kalan öğrenciler için lisans bitirme projesi sınavları, bütünleme sınav dönemini izleyen hafta içinde yapılır.
(4) Sınav programları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün ve saatte Üniversite binalarında yapılır.
(5) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa teslim edilir. Sonuçlar Dekanlık tarafından ilan edilir.

Sınavların hazırlanması ve uygulanması
MADDE 16 – (1) Bir dersin sınavı için verilecek süre kural olarak en çok iki saattir.
(2) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü fakültede bulunmaması halinde sınavı kimin yapacağı, ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenir ve Dekanlığa bildirilir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, Fakültedeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.
(3) Sınavlarda, sorular dağıtıldıktan sonra salona hiçbir öğrenci alınmaz ve çıkan öğrencinin tekrar içeri girmesine izin verilmez. Cevaplar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından mühürlenmiş kağıtlara yazılır. Cevap kağıtlarının sayfa sayısı sınırlanabilir.
(4) Sınavda denetimle ilgili öğretim elemanlarının uyarılarına ve düzenlemelerine uymayan öğrenciler sınavdan çıkarılırlar.
(5) Sınavda kopyaya teşebbüs eden, kopya çeken, uyarılara uymayan öğrenciler hakkında bir tutanak düzenlenir. Bu öğrenciler sınavda başarısız sayılırlar ve haklarında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve arasınavlar
MADDE 17 – (1) Öğretim elemanları her yarıyıl başında ilk iki hafta içinde her ders için bir ders içeriği ve bir başarı değerlendirme yöntemi belirleyerek Dekanlığa ve öğrencilere yazılı olarak bildirir.
(2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin arasınavı yapılır.
(3) Arasınavlar sözlü ve yazılı olarak yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuar ve benzerleriyle ilgili değerlendirmeler, ilgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde arasınav olarak da değerlendirilebilir.
(4) Derse bağlı olarak yaptırılan ödev, proje ve benzerlerinin yarıyıl içi notuna katkı oranları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.
(5) Arasınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedenle katılamayanlar için mazeret sınavı yapılır. Sınav sonucunun ilanı tarihinden itibaren üç iş günü içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler, bu sınava girebilir. Mazeretsiz olarak girilmeyen arasınavın notu sıfır (0) sayılır.

Yazılı sınav sonucuna itirazlar
MADDE 18 – (1) Öğrenciler sınav sonucunun ilan tarihini izleyen üç iş günü içinde, ilgili öğrenci bürosuna dilekçe ile başvurarak, sınav kağıdının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.
(2) Dekanlık, itiraz edilen sınav için dersin öğretim elemanının da bulunduğu üç kişilik bir komisyon oluşturur. İtiraz üzerine yapılacak inceleme ve uygulamalar, itiraz dilekçesinin komisyon üyelerine bildirimini izleyen on gün içinde sonuçlandırılır ve sonuç Dekanlığa yazılı olarak bildirilir.

Derslerin değerlendirilmesi ve başarı notu
MADDE 19 – (1) Bir dersin kredisi, bir yarıyıl süren o derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşittir.
(2) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, uygulama, ödev, proje, seminer ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notlar ve yarıyıl sonu sınavı notu kullanılarak belirlenir.
(3) Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, yüzde %60’tan fazla olamaz.
(4) Herhangi bir sebeple yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci bu sınavdan sıfır (0) almış sayılır.
(5) Lisans öğreniminde, öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, dersi yürüten öğretim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır.
(6) Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayısı
AA – 4,00
BA – 3,50
BB – 3,00
CB – 2,50
CC – 2,00
DC – 1,50
DD – 1,00
F – 0,00

(7) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten DC ve DD notlarından birisini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrencinin bir derse ait başarı notu F ise, öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(8) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edip de bu sınavda herhangi bir nedenle başarısız olan öğrenci, bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında başarılan bir dersin başarı notu en fazla CC olabilir.
(9) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez.

Başarısızlık durumu
MADDE 20 – (1) Öğrenci herhangi bir dersten başarısız olduğu takdirde, bu dersin açıldığı ilk yarıyılda arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girer.
(2) Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu ders veya dersler ile seçmeli ders veya derslerin, takip eden dönemlerde açılmaması halinde, öğrenci bu ders veya dersler yerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenecek farklı ders veya dersleri başarmakla yükümlüdür.
(3) Öğrencilerin bir üst sınıfın derslerine kayıt yaptırabilmeleri için öğrenim görmekte oldukları sınıfın sonunda sağlamaları gereken asgari ağırlıklı genel not ortalamaları aşağıdaki gibidir:
a) Birinci sınıf sonunda (ikinci yarıyıl sonu) 1,50
b) İkinci sınıf sonunda (dördüncü yarıyıl sonu) 1,70
c) Üçüncü sınıf sonunda (altıncı yarıyıl sonu) 1,90
(4) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler, başarısız oldukları derslerin yanında, öğrenim sürecinde bulundukları aşamaya kadar olan sürede şartlı geçmiş oldukları tüm derslerden (DC veya DD notları alınmış derslerden) yeteri kadarını tekrar alabilirler. Tekrar alınan dersler için elde edilen son başarı notları geçerlidir ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplamasında yalnızca bu son başarı notları dikkate alınır.
(5) Lisans öğreniminde, bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Mezuniyet durumuna gelmekle birlikte, başarısız dersi olmadığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrencilere, başarı notları DC ve DD olan son iki sınıf dersleri arasından kendi seçecekleri dersler için not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda dersin başarı notu, öncekine göre daha yüksekse dikkate alınır; aksi takdirde önceki başarı notu geçerliliğini korur.
(6) Not yükseltme sınavları her yarıyılda bir defa olmak üzere düzenlenir. Not yükseltme sınavlarının tarih, yer ve saatleri Dekanlıkça belirlenir ve duyurulur.
(7) Mezuniyet durumuna gelmekle birlikte, başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, ilgili yarıyıla ait olan sınav hakkını, daha önce açılacak tek ders sınavında kullanma imkanı tanınabilir.
(8) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi çalışma notu dikkate alınmadan, sadece tek ders sınavında alınan nota göre belirlenir.
(9) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mezun ya da başarılı olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
(10) Öğrencilerin bir üst sınıftan ders almayarak geçirdikleri süreler, toplam öğrenim süresine dahil edilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 21 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması, ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuar, proje ve benzerleri çalışmaların her birinden elde edilen başarı notu katsayısı ile ilgili ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuar, proje ve benzeri çalışmaların kredisinin çarpılması ile elde edilen sayılar toplamının, krediler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Bölme işlemi sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Öğrenimi bitirme ve not döküm belgesi
MADDE 22 – (1) Öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyip tümünden başarı sağlayan ve bu Yönetmelikte belirtilen her türlü çalışmaları tamamlayan öğrenciler öğrenimlerini bitirirler.
(2) Öğrenimi bitiren öğrencilere, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen diplomanın eki olarak öğrenim süresince alınan dersler ile bunlara ilişkin başarı notlarını ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not döküm belgesi (transkript) verilir.

Diploma
MADDE 23 – (1) Fakültede bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara, Fakülte ve bölüm adı açıklanarak, lisans diploması verilir.
(2) Diplomaların düzenlenebilmesi için, ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğrenci dosyaları ile bilgi işlem kayıtları ayrı ayrı incelenir. Bu incelemeyi bölüm başkanının sıra ile görevlendireceği öğretim üyeleri yapar. Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, inceleme sonucunun olumlu olduğunu gösteren öğretim üyesi imzasını aldıktan sonra diplomayı düzenler.
(3) Diplomalar ilgili bölüm başkanı, Dekan ve Üniversite Rektörünün imzalarını taşır.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzin ve hakların saklı tutulması
MADDE 24 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı ve geçerli nedenlerle, öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl izin verebilir. Öğrenci, izinin bitiminde, izine ayrıldığı öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.
(2) Bir öğrenciye Fakültedeki öğretimi süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. İzin ve hakların saklı tutulması ile ilgili diğer hususlar, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar için Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, bu hükümlerde öngörülmemiş hususlar için ise Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 26 – (1) 16/7/2001 tarihli ve 24464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.