Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) dahilinde lisans programlarına kurum içi ve dışı geçişler ile bu geçişler esnasında gerekli olan kredi transferleri Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş, Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre yapılır. 

Üniversitenin çeşitli fakülteleri veya belirli bir fakültenin bölümleri arasında hangi fakülte ya da bölümden geçiş yapılabileceği, geçiş yapılmak istenen fakültelerin yönetim kurullarınca kararlaştırılır.  Yatay geçişe ilişkin kontenjan ve başvuru koşulları her yıl Bölüm Başkanlığının teklifi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (MTF) Yönetim Kurulu’nun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile ÖİDB tarafından ilan edilir. Fakültelerin sadece 3. ve 5. yarıyıllarına yatay geçiş yapılabilir. 

GSÜ dışındaki yurtiçi yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin,

  1. Yeterli Fransızca bilgisinin ispatı için DELF B2 belgesi sahibi olması veya ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Fransızca sınavından en az 80 almış olması, 
  2. Eğitim ve öğretim gördüğü yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğu programın öngördüğü şekilde başvuru öncesindeki yarıyıllarda alması gereken tüm derslerden başarılı olması,
  3. Ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) 4,00 üzerinden en az 2,75 olması ve
  4. LYS sınavında ilgili alan puan türünde ilk 25.000 içinde olması gereklidir. 

Bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin,

  1. Fransız Bakaloryası veya DELF B2 belgesi sahibi olması,
  2. Eğitim ve öğretim gördüğü yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğu programın öngördüğü şekilde başvuru öncesindeki yarıyıllarda alması gereken tüm derslerden başarılı olması ve
  3. AGNO’sunun 20 üzerinden en az 12 olması gereklidir. 

BMLP dışındaki bir GSÜ lisans programına kayıtlı öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için,

  1. GSÜ’de kayıtlı olduğu programın öngördüğü şekilde başvuru öncesindeki yarıyıllarda alması gereken tüm derslerden başarılı olması,  
  2. AGNO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,75 olması ve
  3. LYS sınavında ilgili alan puan türünde ilk 25.000 içinde olması gereklidir.

Bilgisayar Mühendisliği lisans programı (BMLP) için GSÜ lisans programları arasından Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik Bölümleri öğrencileri 3. yarıyıla; sadece Endüstri Mühendisliği Bölümü ise öğrencileri 5. yarıyıla yatay geçiş yapabilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bir dilekçe ve başvuru koşullarını sağladığını gösteren gerekli belgelerle başvurur. Tüm başvurular MTF Dekanlığı’nın görevlendirmesi ile kurulan ve Fakülte öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından incelenir. Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler arasından BMLP’ye yatay geçiş yapacak öğrenciler başarı sıralamalarına göre ve kontenjan dâhilinde seçilirler. Fakülteye yatay geçiş Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.

Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği programda aldığı derslerin intibakı Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereği kurulan ve BMLP öğretim üyelerinden oluşan İntibak Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. İntibak işlemi sonucunda yatay geçiş yapan öğrencinin bazı derslerden sorumlu tutulması, İntibak Komisyonu’nun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir. Ayrıca ayrıldığı fakültede geçirdiği süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.