Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, stajlarla ilgili kullanılacak belgeler, akış çizelgesi ve staj takvimi bu sayfada topluca bulunabilir.

Genel Bilgiler

Stajlar, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek amacı ile yapmak zorunda oldukları uygulama çalışmalarıdır. Stajlar birinci ve ikinci grup olarak isimlendirilmiş olup, belirtilen sıra ile yapılmalıdır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri için birinci staj üretim, ikinci staj yönetim stajı olarak adlandırılır.

Stajlar orta büyük ve büyük ölçekteki endüstri veya hizmet işletmelerinde yapılır. Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri birinci grup stajlarını hizmet işletmelerinde yapamazlar. Söz konusu işletmeler yurt içi veya dışında, kamu veya özel sektöre ait olabilir. Birinci grup staj 4 hafta (20 işgünü), ikinci grup staj ise 8 hafta (40 işgünü) olmalıdır. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerindeki çalışmalar staj süresinden sayılmaz. Ancak Cumartesi günü resmi çalışma günü kabul edilen işletmelerde yapılan stajlarda Cumartesi günü staj süresine dâhil edilir. Aynı işletmede birden fazla staj yapılamaz.

Staj Dersine Yazılma Zorunluluğu

Stajların zamanında yapılabilmesi için Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 4. yarıyıl ders kayıtları sırasında zorunlu INF299 kodlu ve 6. yarıyıl ders kayıtları sırasında zorunlu INF399 kodlu derslere kayıt yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler sadece INF299 dersinden başarılı olmaları durumunda INF399 dersine yazılabilirler.

Staj Öncesi Süreç

  • Stajları yapacak öğrenci, hangi işletmede stajını yapacağını “Staj Başvuru Dilekçesi” ile Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna staj akademik takviminde belirtilen tarihe kadar bildirir. Bu dilekçenin Fakülte Staj Komisyonunca onaylanması gerekmektedir.

  • Staj Başvuru Dilekçesinin onaylamasından sonra öğrenci, 3 adet “Zorunlu Staj Formu” doldurup, işletmeye onaylatıp, staja başlamadan en az 20 gün önce öğrenci işlerine 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte teslim etmekle yükümlüdür. Zorunlu Staj Formu ve Staj Başvuru dilekçesi Fakülte Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilebilir.

  • Zorunlu Staj Formunun, öğrenci işlerine tesliminden sonra öğrenci, staj değerlendirme belgesini ve Fakülte tarafından onaylanmış staj defterini alarak işletmede stajına başlayabilir.

Staj Süreci

  • Staj defteri staj yapılan şirkete bağlı olarak Türkçe veya Fransızca olarak, mürekkeple veya sabit kalemle doldurulur.

  • Fransız ya da Türk-Fransız şirketlerinde staj yapan öğrenciler, staj defterlerini Fransızca olarak dolduracak ve ayrıca bir sayfalık Türkçe özet hazırlayacaklardır. Türk şirketlerinde staj yapan öğrenciler ise staj defterlerini Türkçe dolduracak ve ayrıca bir sayfalık Fransızca özet hazırlayacaklardır. Yurt dışında yapılan stajlara ait defterler ancak Fransızca veya İngilizce doldurulabilir ve bu stajlarda bir sayfalık özetler Türkçe hazırlanır.

  • Öğrenci, staj süresince ilgili grup staj sorularının tümünü yanıtlamakla yükümlüdür. Staj defterinde, ilgili grup staj sorularının yanıtları soru numara sırasına göre verilir. Ancak işletmede herhangi bir sorunun yanıtının bulunamaması veya işletme yetkilileri tarafından gerekli bilgilerin verilmemesi halinde öğrenci bu soruyu, nedenini belirterek yanıtlamayabilir veya kendi bilgi, deneyim ve işletmede gördüklerine dayanarak yanıt verme yolunu kullanabilir.

  • Öğrenci, staj defterinin gerekli yerleri işletme yetkililerine onaylatır. İlk ve son sayfaların onaylı ve mühürlü olması gerekmektedir.

  • Stajyer değerlendirme belgesi, işletme tarafından gizli olarak doldurulur, onaylanır ve kapalı zarfa konur. Onaylayan işletme yetkilisinin ismi, ünvanı ve görevi belge üzerinde açıkça belirtilmelidir. Kapalı zarf içindeki söz konusu belge, staj defteri ile birlikte işletme tarafından posta yolu ile veya öğrenci eliyle Fakülteye gönderilir.

Staj Sonrası Değerlendirme Süreci

Staj defterleri “Düzen” ve “İçerik” ölçütlerine göre değerlendirilir. % 20 ağırlıklı “Düzen” ölçütü, staj belgelerinin ve imzaların tam olmasını ve istenen formatta staj defterinin doldurulmasını; % 80 ağırlıklı “İçerik” ölçütü, soruların anlamlı ve eksiksiz cevaplandırılmasını kapsar. Staj dersinin başarı notu 100 tam not üzerinden hesaplanır ve Tablo 1’deki ölçek kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Tablo 1. Staj değerlendirmesi başarı notları

Not Aralığı

Başarı Notu

90-100

AA

80-89

BA

70-79

BB

60-69

CB

50-59

CC

0-49

F

“F” notu alan öğrenci bir sonraki sene aynı stajını başka bir işletmede yapmak ve staj defterini doldurmak zorundadır.