2018

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Murat Cihan   SORKUN 

Time Series Forecasting on Solar Radiation Using Deep Learing

Güneş Işınımı Üzerinde Derin Öğrenme Kullanarak Zaman Serileri Tahmini

Özlem DURMAZ İNCEL

2

YL

Yalçın  YENİGÜN

Load-related Feature Engineering for Query Execution Time Predictıon

Sorguların Çalışma Süresinin Tahmini İçin Yükle İlişkili Öznitelik Mühendisliği

Atay ÖZGÖVDE

3

YL

Semuel FRANKO

Multiclass Analysis Of Automatic Text Classification Techniques

Otomotik Metin Sınıflandırma Tekniklerinin Çok Sınıflı Analizi

Burak PARLAK

4

YL

Tuğba  GÜNAYDIN

A Surface Electromyography-based Serious Computer Game For Physioterapy and Rehabilitation

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Yüzeyel Elektromiyografi Bazlı Ciddi Bilgisayar Oyunu

Burak ARSLAN

5

YL

Uğurcan  ERGÜN

Evaluating Feasibility Of Container Virtualization For Virtual Network Functions

Sanal Ağ İşlevleri İçin Konteynır Sanallaştırmanın Uygunluğunun İncelenmesi

Atay ÖZGÖVDE

6

YL

Gültekin GÜNDÜZ

Multi-Object Tracking By Associations on Temporal Window

Geçici Pencerede Çağrışımlara Dayalı Çoklu Nesne Takibi

Tankut ACARMAN

7

YL

Tonguç ÇATAKLI

Continuous Authentication With Behavioral Biometrics On Mobile Devices

Mobil Cihazlarda Davranışsal Biyometri Kullanarak Sürekli Kimlik Doğrulaması

Özlem DURMAZ İNCEL

8

YL

Ahmet Cüneyt YAVUZ

Clustering Of Divers Using Data Mining Techniques

Dalgıçların Veri Madenciliği Teknikleri İle Sınıflandırılması

S. Murat EGİ

9

YL

Adnan BAL

Analysis Of Crossover, Mutation Methods And Rates Of Genetic Algorithms Applied On Traveling Salesman Problem

Genetik Algoritmaların Çaprazlama, Mutasyon Metodlarının ve Parametrelerinin Gezgin Satıcı Problemi Üzerinde Analizi

Tankut ACARMAN

10

YL

Tuğba Günaydın

A Surface Electromyography Based Serious Computer Game For Physiotherapy And Rehabilitation

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Yüzeysel Elektromiyografi Bazlı Ciddi Bilgisayar Oyunu

Burak ARSLAN

 

2017

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Berrenur SAYLAM

A Detailed Analysis Of Human Activity Recognition Using Smartphone Motion Sensors


Akıllı Telefon Hareket Sensörlerini Kullanarak Ayrıntılı İnsan Aktivesi Analizi

Özlem DURMAZ İNCEL

2

YL

Aslı  SARI 

Award Determination For Crowdsourced Software Development


Kitle Kaynak Esaslı Yazılım Geliştirmede Ödül Bilerleme 

Gülfem ALPTEKİN

3

YL

Mustafa  TEKELİ 

Vehicle Tracking By Fusing Monocular Camera and Vehicle Communication On A Real Time Basis


Kamera ve Araç-Araç haberleşmesi Birleşimli Gerçek Zamanlı Araç Takibi 

Tankut ACARMAN

4

YL

Mete TAŞPINAR 

A Feature Based Simple Machine Learning Approach With Word Embedoings To Named Entity Recognition On Tweets


Kavram Tanıma Üzerine Özellik Tabanlı Bir Makine Öğrenmesi Yaklaşımı 

Tankut ACARMAN

5

YL

Çağdaş  YAMAN 

Intersection Based Routing Protocol for Vehicular Ad-Hoc Networks


Araçlar Arası Ağlar İçin Kavşak Yönlendirilmeli Taşıma Protokolü 

Tankut ACARMAN

2016

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Ahmet KARAMAN

Energy efficiency analysis of a GPS-based augmented reality application


GPS tabanlı arttırılmış gerçeklik uygulamasına ait enerji verimliliği analizi

Gülfem ALPTEKİN

2

YL

Selek Ceren ÇELİK

Semantic place prediction from mobile phone data


Akıllı telefon verisi kullanarak anlamsal yer belirleme

Özlem DURMAZ İNCEL

3

YL

Emre ÇALIŞIR

A code offloading framework for mobile cloud computing: Icemobile


Mobil bulut bilişim için bir kod transfer çatısı: Icemobile

Gülfem ALPTEKİN

4

YL

Hatice Burcu KÜPELİOĞLU

Helping metonymy recognition and treatment through named entity recognition


Adlandırılmış varlık ile ad aktarması çözümleme

Tankut ACARMAN

5

YL

Can ÇETİN

Comparison of dimensionality reduction techniques applied to driving event dataset


Sürüş olayları veri setinde boyut indirgeme tekniklerinin karşılaştırılması

Tankut ACARMAN

6

YL

Çağdaş YAMAN

Intersection-based routing protocol for vehicular AD-HOC networks


Araçlar arası ağlar için kavşak yönlendirmeli taşıma protokolü

Tankut ACARMAN

7

YL

Elif Nurdan PEKTAŞ

Driver's maneuvering recognition and assistance system based on particle filter


Parçacık filtresi tabanlı sürücü manevra algılama ve uyarı sistemi

Tankut ACARMAN

8

YL

Doğa ERIŞIK

Screen positioning algorithm for augmented reality application on android devices


Android arttırılmış gerçeklik uygulamaları için ekran konumlandırma algoritması

Gülfem ALPTEKİN

2014

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Miraç MEMİŞOĞLU

Design of a smartphone based development board to collect underwater physological data from divers (Su altında dalgıçlardan fizyolojik verilerin toplanması akıllı telefon tabanlı geliştirme kiti tasarlanması)

Murat EGİ

2

YL

Can GÖÇMENOĞLU

Texture based satellite visibility detection

Tankut ACARMAN

3

YL

Ozan ÇAĞLAYAN

Portable and embedded SSVEP BCI SYSTEM: emBCI (Taşınabilir ve gömülü bir SSVEP BBA sistemi: emBCI)

Burak ARSLAN

4

YL

Doruk COŞKUN

Online context recognition with mobile phone sensing (Akıllı telefonlar üzerinde gerçek zamanlı eylem tanıma)

Atay ÖZGÖVDE

5

YL

Gülay YILDIRIM

Modelisation de processus d’analyse pourla comprehension des strategies de supervision et de retroaction des enseignants pendant leur activite en face des eleves (Öğrencilerin önünde öğretmenlerin davranışlarını ve tepkilerini anlamaya yönelik analiz işleminin modellenmesi)

Gönen EREN

2013

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Pınar ULUER

Measurement of human driver's authority and implemention of assistance system on a simulator study (Akıllı araçları için sürücü hakimiyetinin ölçülmesi ve destek kontrol sisteminin simülatör tabanlı uygulaması)

Tankut ACARMAN

2

YL

Berk PELENK

Dynamic objet detection and tracking using sensor fusion and particle filter (Sensör füzyonu ve parçacık filtrelemesi kullanılarak hareketli nesnelerin tespiti ve takip edilmesi)

Tankut ACARMAN

3

YL

Nergis YILMAZ

Analysis of the Impact of Clustering on Apriori Data Mining Algoritm (Kümelemenin Apriori Veri Madenciliği Algoritmasına Etkisinin İncelenmesi)

Gülfem IŞIKLAR ALPTEKİN

4

YL

Cihan AKSOY

Fulley automatic annotation of web service description (Web servis koleksiyonlarının tam otomatik anlamlandırılması)

Vincent LABATUT

5

YL

Yavuz PEKŞEN

Multi - hop propagatin of safety messages for vehicular Ad - Hoc Networks (Araçlararası ağlar için güvenlik mesajlarının çoklu-hop gönderimi)

Tankut ACARMAN

6

YL

Ramazan YILDIZ

Image feature based objet description, detection and real time tracking (İmge karakteristik tabanlı nesne tasviri, saptama ve gerçek zamanlı takibi

Tankut ACARMAN

7

YL

Mithat Ercüment ESER

Classification of cohesion family using class-specific motifs (Cohesion ailesinin sınıfa özel motifler ile sınıflandırılması)

Burak ARSLAN

8

YL

Samet ATDAĞ

Comparison and combination of named entity recognition tools applied to biographic texts (İsimli varlık tanıma araçlarının biyografik makalelere uygulanarak karşılaştırılması ve birleştirilmesi)

Vincent LABATUT

9

YL

Burcu KANTARCI

Classification of complex networks in terms of topological properties (Topolojik özelliklerine bağlı olarak karmaşık ağ sınıflandırması)

Vincent LABATUT

10

YL

Neslihan Şirin SAYGILI

Managing genetic algorithm parameters to improve seggen a thematic segmantation algorithm (Genetik algoritma parametrelerini kullanarak seggen tematik segmentasyon algoritmasının geliştirilmesi)

Bernard LEVRAT

2012

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Abdurrahman PEKTAŞ

Behavior based malicious software detection and classification (Davranış tabanlı zararlı yazılım tespiti ve sınıflandırması)

Tankut ACARMAN

2

YL

Özgün PINARER

Application specific energy performance enhancement in wireless body area networks (Kablosuz gövde alan ağlarında enerji başarımının uygulamaya özel iyileştirilmesi)

Atay ÖZGÖVDE

3

YL

Orhan Can ÖZALP

New merge based sort algorithm for nearly sorted lists (Sıralıya yakın diziler için yeni bir birleştirme tabanlı sıralama algoritması)

Murat AKIN

2011

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Şefik İlkin SERENGİL

Homonofik şifrelenmiş türkçe metinler üzerine ataklar (Attacking Turkish texts encrypted by homophonic cipher)

Murat AKIN

2010

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Günce Keziban Orman

Community Detection in complex networks (Karmaşık ağlarda komün arama)

Vincent LABATUT

2

YL

Ali Osman BAYRAK

Security and privacy in vehicular networks (Araç ağlarında güvenlik ve mahremiyet)

Tankut ACARMAN

3

YL

Murat YILMAZ

Les applications d’interaction humain- ordinateur (İnsan- bilgisayar etkileşimi uygulamaları)

Burak ARSLAN

2009

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Burak ÇAYIR

A new driver warning system devlopment and its implementation on a real-time basis (Yeni bir sürücü uyarı sisteminin geliştirilmesi ve gerçek zamanlı olarak uygulanması)

Tankut ACARMAN

2

YL

Barış AKSOY

Cluster analysis of decompression illness(Dekompresyon hastalığının cluster analizi)

Vincent LABATUT

3

YL

Mutlu ERCAN

Dynamic memory scheduling to enhance processing performance (Uygulama performansını arttırmak için dinamik hafıza planlaması)

Tankut ACARMAN

2008

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Hüseyin Burak TAKMAZ

Une nouvelle approche au tri par seau

Murat AKIN

2

YL

Can DEMİR KESEN

Classification of images using support vector machines

Hocine CHERIFI

3

YL

Ömer KAYIŞ

Cluster design for inter-vehicle communication (Araçlar arası haberleşme için küme yapısı tasarımı)

Tankut ACARMAN

4

YL

Hakan AYRAL

Halting prediction on busy beaver type turing machines based on information entropy (Busy Bever türü Turing Makinalarında bilgi entropisine dayalı sonlanma öngörüsü)

Muhammed ULUDAĞ

2007

Türü

Yazar

Başlık

Danışman

1

YL

Gönen EREN

CI-Dragon - Rov semi-autonome = CI-Dragon - yarı otonom insansız sualtı aracı

Murat EGİ

2

YL

Emre KURTARAN

Traitement et classification des signaux eeg pour le but d’une interface cervau-machine=Eeg sinyallerinin beyin-bilgisayar arayüzü amaçlı işlenmesi ve sınıflandırılması

Murat EGİ