Yan Anadal Programı (YAP)

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının Bahar Dönemi’nden itibaren Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Yan Anadal Programı (YAP) başlatılmıştır. Bu program hakkında ayrıntılı bilgi, 30.11.2017 günü Senato’da kabul edilen, Yan Anadal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır. 2017-2018/Bahar Dönemi’nde GSÜ Endüstri Mühendisliği’nden 3 öğrenci, YAP’a başlamıştır. GSÜ’de lisans programlarında yandal programı, ilgili bölümlerin talebi ve Fakülte Kurulu tarafından sunulacak yandal programı önerisinin, Senato tarafından onaylanmasıyla açılır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Üniversitede yandal programı açılmasına yönelik olarak ilgili Yüksekokul veya Fakülte Kurulları tarafından Senato’ya sunulacak yandal programı önerilerinde öğretimin içeriği planlanırken aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Öğrencinin yandal programında alması gereken dersler ve AKTS kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanır. Öğrencinin, yandal programı süresince, ortak ve/veya birbiri yerine sayılan dersler hariç olmak üzere lisans programlarınca yürütülen yandal programlarında en az 6 ders ve en az 24 AKTS kredisine karşılık gelen ders yükünü tamamlaması gerekir.

b) Bir yandal programından başarı koşulunu yerine getirmek için alınması gereken zorunlu ve seçimlik dersler programlar/bölümler tarafından belirlenerek, yüksekokul/fakülte kurullarının uygun görüşü üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Senato tarafından belirlenen yandal programlarına kabul edilecek öğrenci kontenjanlarının ilan edileceği tarih, başvuru süresi ve kabul edilen öğrencilerin ilan edileceği tarih akademik takvimde gösterilir. Anadal lisans programı öğrencileri, yandal programına en erken 3., en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir. Ayrıca, yandal programına başvuracak öğrencilerin aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

a) Öğrenci başvuru yaptığı yarıyıla kadar anadal programında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmalıdır,

b) Öğrencinin başvuru tarihindeki genel not ortalaması 4,00 tam not üzerinden en az 2,60 olmalıdır,

c) Yatay veya dikey geçiş yoluyla bir bölüme gelen öğrenci, yatay veya dikey geçiş yaptığı programa başladığı yarıyılda yandal programlarına başvuramaz.

Yandal programlarına başvurular, başvuru formu ve başvurulan yarıyıla kadar öğrencinin aldığı dersleri ve notlarını gösteren belge ile anadal programının yürütüldüğü Yüksekokul Müdürlüğü’ne/Fakülte Dekanlığı’na yapılır. Öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına başvurabilir, ancak başvurusunda tercih sıralaması belirtmek zorundadır. Öğrenci tercih sıralaması doğrultusunda sadece bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Bir ÇAP programında kayıtlı olan öğrenci yandal programlarına başvuru yapamaz.